Profese vykonávaná srdcem

12. května 2022

Ošetřovatelství, pečovatelství, aneb profese vykonávaná srdcem

I přesto, že obor ošetřovatelství je spíše spojen s prostředím nemocnic, profese pečovatelek přímé obslužné péče v našich službách je vystavena na podobných principech.

Mezinárodní den ošetřovatelek
12. května 2022 - Profese vykonávaná srdcem

Při definování cílů pečovatelství můžeme vycházet z cílů ošetřovatelství, neboť oba obory si jsou blízké a mají mnoho styčných ploch. Zjednodušeně můžeme říci, že cílem pečovatelské práce je poskytování služeb seniorům a osobám se zdravotním, mentálním či jiným handicapem, které nejsou schopny si zajistit své potřeby a denní úkony vlastními silami. Touto pomocí je možné zajistit co nejlepší kvalitu života klienta.

betlem 321

Být ošetřovatelkou, pečovatelkou není jen běžné zaměstnání, je to poslání, které naplňují  lidé s výjimečnou výbavou empatie, laskavosti, úcty a respektu.

V čem spočívá umění profesionální pečovatelky?

Povahu péče charakterizují zesílené nároky na lidský přístup a otevřený vztah k bližním, což předpokládá mimořádnou morální vyspělost a integritu osobnosti.

Jakákoli péče o člověka začíná jeho pochopením a pochopením jeho způsobu života. Určujícím faktorem pro tyto činnosti jsou fyzické i duševní potřeby člověka. Klienti nejsou vnímáni jako pasivní příjemci péče, ale jako aktivní účastníci vztahu s pracovníky. Umění naslouchat, navázat vztah a vzájemnou důvěru je pro pracovnici klíčovým úkolem. Hodnotami, na kterých je založena péče, jsou lidská důstojnost, empatie, akceptování zvyklostí a svobody jedince, respekt k důstojnosti klienta a jeho rodiny. Diakonie ČCE k tomu přidává ještě milosrdenství, fortelnost, naději a společenství.

Současné pojetí péče o potřebného člověka má křesťanská východiska a cílem je pomáhat s láskou a neopustit člověka v jeho utrpení. Ve svém přístupu se opírá o dva filozofické směry, jež vystihují důležitost kvality péče, založené na lidskosti a celistvém pohledu: humanismus a holismus. Humanistické principy jsou spjaty s úctou k lidskému životu, důstojností a lidskými právy, uznáním hodnoty života a práva na svobodu a štěstí a na rozvoj lidských sil a schopností. Princip holismu spočívá v celostním přístupu a respektování lidské bytosti jako celku.

IMG_2514

Rozsah činností našich pečovatelek v přímé péči je nemálo náročný. Začínají s pomocí při běžných úkonech jako je hygiena, jídlo, pomáhají při pohybu a přemisťování, nácviku dovedností, zajištují doprovod k lékaři, edukační činnosti, fyzioterapeutickou péči, tvorbu individuálního plánu klienta, zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím, kontakt s rodinou a nejbližšími osobami klienta.

Pečovatelství, ošetřovatelství je a bude vždy potřebné.

Vědomí, že díky práci pečovatelek je kvalita života klientů lepší, je pro všechny úžasnou odměnou.

Děkujeme za vaši nepostradatelnou práci!