Sociálně terapeutické dílny 

Služba je registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb pod číslem: 1969100

EU spolufinanceLogotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

Služby obou zařízení jsou v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0000319, spolufinancovány Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Předmětem projektu je zajištění dostupnosti, kontinuity vybraných druhů sociálních služeb prevence v Jihomoravským kraji v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2021-2023. Projekt řeší podporu potřebných sociálních služeb v síti z pohledu dopadu efektivity (dopad sociální služby na uživatele služeb) a účelnosti poskytování služeb na cílové skupiny osob se zdravotním postižením a osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi na celém území Jihomoravského kraje. Za účelem snižování jejich sociálního vyloučení a zvýšení uplatnitelnosti těchto osob na trhu práce dojde k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Poslání služby:

Chceme umožnit lidem se zdravotním postižením žít aktivní život, v němž mohou rozvíjet svou jedinečnost. Podporujeme je při rozvoji sociálních a pracovních dovedností, manuální zručnosti a kreativitě. Pomáháme jim vnímat okolní svět, uvědomovat si vlastní osobnost a emoce, nalézat motivaci a zažívat pocit bezpečí.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří osoby ve věku 16 - 64 let:

 • s mentálním postižením
 • s mentálním postižením kombinovaným s poruchami autistického spektra (PAS)
 • s mentálním postižením kombinovaným s tělesným postižením
 • s tělesným postižením
 • se zdravotním postižením, které umožňuje přiměřené zapojení do společných aktivit a není překážkou soužití v kolektivu

Služba je určena pro osoby s různým zdravotním postižením a s různou mírou závislosti na pomoci jiné osoby, kteří potřebují dlouhodobou a pravidelnou podporu v oblasti zdokonalování pracovních návyků a dovedností a smysluplného využití volného času.

Služba je poskytována osobám trvale žijícím v Jihomoravském kraji, resp. ve spádové oblasti ORP Hustopečsko, které jsou v době nástupu do služby mladší než 60 let.

Služba je poskytována ve dvou zařízeních:

 1. a) Sociálně terapeutické centrum Radost, Brumovice č.p. 242, 691 11 Brumovice
 2. b) Sociálně terapeutické centrum Radost, Šafaříkova 1017/40, 693 01 Hustopeče

Provozní doba obou zařízení je: pondělí -  pátek od 8.00 do 16.00 hodin.

Maximální denní kapacita v obou zařízeních je 34 uživatelů (tj. 24 uživatelů v Brumovicích, 10 uživatelů v Hustopečích).

Dlouhodobý cíl:

Uživatelé STC Radost: 

 • udržují a rozvíjí své pracovní dovednosti a návyky
 • mají možnost poznat výsledky své práce, zažít pocit užitečnosti
 • smysluplně tráví svůj volný čas
 • mají možnost potkávat se se svými vrstevníky

Stručný popis služby:

Nabízíme:

 • Pracovní terapii – při výrobě svíček, mýdel, keramiky, v dřevodílně, při práci na zahradě, apod.
 • Aktivizaci a relaxaci – naučit se soustředění i uvolnění, pracovat s emocemi a zvládáním stresu (k tomu využíváme koncepty Bazální stimulace a Snoezelen)
 • Rozvoj schopností péče o vlastní osobu a domácnost – úklid, nakupování, příprava jednoduchých jídel, práce na zahradě, vycházky po okolí
 • Pomoc při zvládání běžných životních situací – návštěva kulturních a zábavních akcí, užívání veřejné dopravy, hospodaření s financemi, plánování osobních aktivit, společenské chování
 • Poradenství a rozvoj sociálních dovedností – podpora uživatelů v jednání s úřady, podpora verbální i písemné komunikace, využití prvků alternativní a augmentativní komunikace, obsluha telefonu i PC a využití internetu

Jednotliví uživatelé mají individuální rozvrh činností v týdnu, během dne se střídají kolektivní a samostatné činnosti a samozřejmě také čas na odpočinek a relaxaci. 

Úhrady za služby:

Základní činnosti služby jsou poskytovány bez úhrady.

V případě zájmu nabízíme možnost zajištění obědu externím dodavatelem v maximální výši 95,- Kč.

Fakultativní služby poskytované v obou zařízeních: 

doprava na plánované akce: 

 • 6 Kč/km doprava osobním autem, 
 • 8 Kč/km  devítimístným autem vhodným pro přepravu osob na vozíku

Celková částka za dopravu se rozpočítává mezi všechny přepravované včetně úhrady za parkovné.

STC v Brumovicích dále nabízí: 

 • koupel v hydromasážní vaně s chromoterapií 50,- Kč / 30 minut
 • masáž kvalifikovaným pracovníkem  70,- Kč / 30 minut
 

Nejdůležitější materiály o službě si můžete stáhnout kliknutím na níže uvedené odkazy:

 1. Oblast potřeb  ⇐ naše podpora v oblastech potřeb klientů.
 2. Veřejný závazek ⇐ základní informace o naší službě.
 3. Žádost o službu  ⇐ Vyplněnou žádost prosím pošlete písemně na níže uvedenou adresu.

Co se bude dít po obdržení Vaší žádosti?

Po obdržení Vaší žádosti Vás budeme kontaktovat, abychom ověřili informace v žádosti a zahájili proces jednání se zájemcem. V případě zájmu můžete po předchozí dohodě přijet na návštěvu. Máme-li plnou kapacitu, budeme Vás kontaktovat, abychom ověřili, zda patříte do okruhu osob, kterým poskytujeme službu, a zařadíme Vás (pokud budete mít zájem) mezi žadatele. Až se uvolní místo, kontaktujeme všechny žadatele, kteří odpovídají bližší charakteristice volného místa, a ověřujeme, zda jejich zájem trvá (zahájení procesu jednání se zájemcem).

Máte zájem o jinou službu nebo potřebujete poradit?

Podívejte se na přehled všech našich služeb, popřípadě nás můžete kontaktovat:

Sociálně terapeutické centrum Radost
Brumovice č. p. 242, 691 11 Brumovice, Aneta Mazánková, telefon: 515 531 966, mobil: 739 099 638,          e-mail: stc.brumovice@betlem.org

Šafaříkova 1017/40, 693 01 Hustopeče, Zuzana Čukanová, telefon: 731 878 173, e-mail: stc.hustopece@betlem.org


wwwwww.betlem.org