ŘídIcí a kontrolní orgány BETLÉMA

Statutárním orgánem BETLÉMA je 5členná správní rada střediska. Řídí jeho činnost a jedná jménem střediska navenek.  Ředitel střediska řídí každodenní činnost střediska a má pravomoc ke všem úkonům, které jsou pro její fungování nezbytné a běžné.

Členové správní rady BETLÉMA:

  1. Petr Hejl, DiS., předseda správní rady a ředitel
  2. Tomáš Vostřák, ekonom a zástupce ředitele
  3. Bc. Jana Lexová, vedoucí úseku fundraisingu a vnějších vztahů
  4. Ing. Jan Gavlík, samostatný fundraiser, vedoucí správy majetku
  5. Mgr. et Bc. Zlata Čajanová, personalista 

Kontrolním orgánem BETLÉMA je dozorčí rada střediska.  Dohlíží na výkon působnosti správní rady střediska a uskutečňování veškeré činnosti střediska. Členy dozorčí rady střediska volí staršovstvo spolupracujícího evangelického sboru v Kloboukách u Brna.

Členové dozorčí rady BETLÉMA:

Pracoviště BETLÉMA:

Jejich činnost administrativně zajišťuje Útvar ředitele v Morkůvkách.