ŘídIcí a kontrolní orgány BETLÉMA

Statutárním orgánem BETLÉMA je 5členná správní rada střediska. Řídí jeho činnost a jedná jménem střediska navenek.  Ředitel střediska řídí každodenní činnost střediska a má pravomoc ke všem úkonům, které jsou tam nezbytné a běžné.

Členové správní rady BETLÉMA:

  1. Petr Hejl, DiS., předseda správní rady a ředitel
  2. Bc. Jana Lexová, vedoucí úseku fundraisingu a vnějších vztahů
  3. Ing. Jan Gavlík, samostatný fundraiser, správce budov a vozového parku
  4. Tomáš Vostřák, ekonom, vedoucí Chráněného bydlení Mirandie a Arkénie
  5. Mgr. et Bc. Zlata Čajanová, vedoucí Sociálně terapeutického centra a úseku sociální práce

Kontrolním orgánem BETLÉMA je dozorčí rada střediska.  Dohlíží na výkon působnosti správní rady střediska a uskutečňování veškeré činnosti střediska. Členy dozorčí rady střediska volí staršovstvo spolupracujícího evangelického sboru v Kloboukách u Brna.

Členové dozorčí rady BETLÉMA:

Pracoviště BETLÉMA:

Jejich činnost administrativně zajišťuje Útvar ředitele v Kloboukách.